תקנון מועדון חברים

כללי
• תנאי התקנון המפורטים להלן מסדירים את תנאי ההצטרפות למועדון החברים של רשת מסעדות האוכל הביתי קומפנייא (להלן: "המועדון" ו"קומפנייא", בהתאמה) וכן את זכויותיהם וחובותיהם של החברים במועדון (להלן: "חברי המועדון").
• כל חבר מועדון שעמד בתנאי ההצטרפות המפורטים להלן, מילא את טופס ההרשמה, כהגדרתו להלן ומחזיק כדין כרטיס חבר מועדון תקף (להלן: "כרטיס חבר") – ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.
• הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ו מתייחס הן לגברים והן לנשים.

הצטרפות למועדון
• החברות במועדון תהא פתוחה לכל אדם (למעט חברות ו/או גופים עסקיים), ותבוצע דרך סניפי הרשת בהתאם למפורט:
• מילוי טופס ההרשמה הכולל פרטים מלאים ומדייקים אודות החבר, ובכלל זה: שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים עדכנית, מצב משפחתי, תאריך לידה, יום נישואין (אם רלוונטי), דואר אלקטרוני וטלפון נייח ונייד (להלן: "טופס ההרשמה"). מילוי הטופס במלואו הינו הכרחי וכתנאי להצטרפות לחברות במועדון מן המניין.
• חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את קומפנייא על כל שינוי שיחול בפרטיו האישיים שבטופס ההרשמה.
• קומפנייא תהא רשאית לשנות את גובה דמי החברות על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי גובה דמי החברות במהלך תקופת החברות במועדון תחול במעמד תקופת חידוש הכרטיס.
• עלות הכרטיס הינה חד פעמית ועומדת על סך 55 ₪.

תקופת החברות
• תקופת החברות במועדון תהא למשך 12 חודשים ממועד תחילת תקופת החברות (להלן: "תקופת החברות"). בתום תקופת החברות, יהא רשאי החבר לחדש את החברות במועדון בכפוף כי לא הפר אילו מהוראות התקנון.
• בכל מקרה בו לא הוארכה החברות במועדון בתום תקופת החברות ו/או תקופת החברות הנוספת, תבוטל לאלתר החברות במועדון של חבר המועדון לרבות כל הזכויות המוקנות לו מכוחה, והכל ללא צורך בהודעה כלשהי מטעם קומפנייא ומבלי שחבר המועדון יהא זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו בקשר לכך.

ביטול והשהיית החברות
• קומפנייא תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות כל בקשה להצטרף למועדון ו/או לשלול ו/או לבטל חברות במועדון, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
• חבר המועדון הינו חברה ו/או גוף עסקי כלשהו;
• טופס ההרשמה של חבר המועדון לא מולא בהתאם לנדרש ו/או נמסרו בו פרטים כוזבים;
• חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או העלול לפגוע בקומפנייא ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
• חבר מועדון השתמש בחברותו במועדון, או בכרטיס החבר שהונפק לו באופן המהווה או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל;
• חבר מועדון הפר אילו מהוראות תקנון זה;
• חלה על חבר המועדון התחייבות כלשהי כלפי קומפנייא ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק, התחייבות לתשלום כספים כלשהם, ולא ביצעה בתוך המועד שנקבע לכך;

כרטיס החבר
• כרטיס החבר יונפק לחבר המועדון בתוך 30 ימים ממועד סיום הליך ההרשמה הקבוע בסעיף ‎2.1 לעיל ובכפוף לו ויימסר לחבר המועדון בסניף שבו מילא את טופס ההרשמה.
• כרטיס החבר הינו רכושה של קומפנייא וניתן לצורך שימושו האישי של חבר המועדון בהתאם להוראות תקנון זה. חבר מועדון לא יהא רשאי בשום מקרה שהוא להעביר את כרטיס החבר לצד שלישי כלשהו, להעתיקו ו/או לשכפלו.
• כרטיס החבר אינו ניתן לפדיון ו/או המרה לכסף ו/או שווה כסף, לרבות בכל מקרה של סיום ו/או ביטול החברות במועדון ו/או הפסקת פעילות המועדון.
• חבר המועדון מתחייב בזאת להודיע לקומפנייא באופן מיידי על כל מקרה של גניבה ו/או אובדן של כרטיס החבר. קומפנייא תנפיק לחבר המועדון כרטיס חבר חדש אשר יימסר לחבר המועדון בסניף שבו מילא את טופס ההרשמה.
• קומפנייא שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע קומפנייא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

הטבות לחברי המועדון
החברות במועדון תקנה לחבר המועדון את ההטבות, המבצעים וההנחות (להלן: "ההטבות") המפורטות להלן:
• הטבות משתנות מפעם לפעם.
• ניתן לקבל את ההטבות בעת ישיבה בבית הקפה בלבד.
• קומפנייא תפרסם מעת לעת פרטים אודות ההטבות ו/או המבצעים המיוחדים שיינתנו ו/או יערכו על ידה. הפרסום יעשה באמצעי פרסומי שתבחר בו קומפנייא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
• קומפנייא תהא רשאית להוסיף על ההטבות ו/או לגרוע מהן ו/או לשנותן ו/או לעדכנן ו/או לקבוע את תוקפן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• חבר המועדון לא יהא רשאי ליהנות מכפל הטבות ו/או לנצל הטבה שפג תוקפה ו/או לקבל הטבה אחרת במקומה ו/או לאחד הטבות של שני כרטיסי חבר שונים ו/או ליהנות מהטבה בגין רכישה שבוצעה טרם הצטרפות למועדון.
• ההטבות להם יהיה זכאי החבר יהיו ניתנות למימוש בהצגת כרטיס החבר והצגת הקופון בלבד. לא הוצג כרטיס החברה, חבר המועדון לא יהא רשאי ליהנות מההטבות המגיעות לו כתוצאה מאותה רכישה. קומפנייא תהא זכאית לדרוש הצגת תעודה מזהה כתנאי למימוש ההטבות.
• ההטבות שזכאי להן הלקוח בתוקף חברותו במועדון הלקוחות של קומפנייא יינתנו בסניף שבו הלקוח נרשם למועדון הלקוחות בלבד.
• ההטבות המשתנות למועדון הלקוחות מותנת בתשלום באשראי או במזומן (ללא שוברים, כרטיסי חברות וכו').
• כרטיס החבר לא ייחשב בשום מקרה שהוא ככרטיס אשראי כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986.

אחריות
• קומפנייא לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם לחבר המועדון בקשר ו/או כתוצאה מחברותו ו/או סיום חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, וכן לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מגניבה ו/או אובדן של כרטיס החבר, נזק שייגרם לכרטיס החבר לרבות כתוצאה אובדן ו/או אי מימוש ו/או ניצול הטבות כלשהן, וכן כתוצאה מאי קבלת הודעה ו/או ידיעה ו/או פרסום כלשהו אודות ההטבות ו/או המועדון מקומפנייא.
• מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות קומפנייא תוגבל לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה לא תעלה על סכום ההנחה הקבוע.

הפרה ושיפוי
• מבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או תקנון זה, חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את קומפנייא, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן שייגרם לה כתוצאה מהפרת אילו מהוראות תקנון זה ו/או כל דין על ידו ו/או מי מטעמו.

פרטיות
• כל חבר מועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, שכל הפרטים שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר במועדון ו/או בקומפנייא בקשר לחברות במועדון ו/או רכישותיו ישמשו את קומפנייא לצורך פעילותה, לרבות אך לא רק, הפקה ודיווח של מידע סטטיסטי ולדיוור ישיר (הן באמצעות דוא"ל והן באמצעות הודעות טקסט) באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות.
• עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של קומפנייא וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום לקומפנייא לכתובת הרשומה בתקנון זה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר המועדון כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות קומפנייא.
• ידוע לחבר המועדון כי קומפנייא נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום לצורך שמירה על פרטי החברים ומניעת הגעתם לצדדים שלישיים. היה ועל אף האמור, תתבצע חדירה למאגרי הנתונים של קומפנייא, הרי שכל עוד נוקטת קומפנייא באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם בעקבות פריצה כאמור ו/או על העברת מידע אודות חבר המועדון או מידע שנמסר על ידו לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

שונות
• החברות במועדון והוראות תקנון זה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל, וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת ו/או הקשורה אליהם תהיה בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.
• אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בתקנון זה או חלקי סעיף או סעיפים אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי תקנון זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
• קומפנייא תהא רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים בתקנון זה בכל עת, והתקנון המעודכן ביותר, הוא שיחייב את הצדדים. בכל מקרה של סתירה בין התקנון המעודכן לבין כל מסמך ו/או פרסום אחר ו/או קודם של קומפנייא, תגברנה הוראות התקנון המעודכן.
• קומפנייא תהא רשאית להודיע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי על הפסקת פעילות המועדון, וכן תהא רשאית להמחות את פעילות המועדון לצד שלישי, והכל ללא צורך בקבלת אישורו ו/או הסכמתו של חבר המועדון לכך ומבלי שחבר המועדון יהא זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו בגין כך.
• בכל מקרה של שאלה ו/או תלונה, חבר מועדון יוכל לפנות אל קומפנייא בכתב לכתובת: רחוב יצחק רבין 17, פתח תקווה או mor@bleeckerbakery.co.il.